Konzert "O Lamm Gottes, unschuldig"

Am 03. März 2018, um 17 Uhr spielte Jörg Fritz Reddin Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Dietrich Buxtehude u.a.